GLOCK Forst Slowakei, s. r. o. so sídlom Oslany 1015, 972 47 Oslany,
podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „GDPR“)

vydáva

INFORMÁCIU O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV KUPUJÚCICH


Článok 1 – Identifikačné údaje

Správcom osobných údajov je spoločnosť GLOCK Forst Slowakei s.r.o. so sídlom v Oslany 1015, 972 47 Oslany, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č. 32035/R, IČO: 47 543 060 (ďalej len ako „predávajúci“). Kontaktné údaje na predávajúceho: email: eva.prochyrova@glockforst.sk, tel. číslo: 0907883391

Článok 2 – Spracovanie osobných údajov

2.1 Predávajúci prehlasuje, že osobné údaje získané od kupujúceho, ktorým sa rozumie, fyzická osoba nepodnikateľ, sú spracované na účely registrácie, nákupu prostredníctvom internetového obchodu a k výkonu práv a povinností vyplývajúcich medzi kupujúcim a predávajúcim. Jedná sa o osobné údaje kupujúceho v nasledovnom rozsahu: menom priezvisko kupujúceho, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa kupujúceho, dodacia adresa, IP Adresa zákazníka, platobné údaje (ďalej len spolu ako „osobné údaje“).

2.2 Zákonným dôvodom pre spracovanie osobných údajov je:

a) plnenie zmluvy podľa § 13 ods. 1 písm. b) GDPR,
b) plnenie práv a povinností správcu podľa § 13 ods. 1 písm. c) GDPR,
c) oprávnený záujem predávajúceho na vykonanie priameho marketingu na základe súhlasu kupujúceho s podľa § 13 ods. 1 písm. f) GDPR,

2.3 spracúvanie osobných údajov kupujúceho je v prípade nákupu tovaru prostredníctvom internetového obchodu nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru a na účely plnenia zákonnej povinnosti predávajúceho.

2.4 Zo strany predávajúceho nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 19 ods. 2 písm. f) GDPR.

Článok 3 – Doba uloženia osobných údajov

3.1 Osobné údaje sú spracúvané na dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu (najviac však po dobu 3 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu), alebo do doby odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov, na ktoré sa vyžaduje súhlas kupujúceho. Odvolanie súhlasu je možné oznámiť predávajúcemu poštou, telefonicky alebo elektronicky na e-mail eva.prochyrova@glockforst.sk

Článok 4 – Príjemcovia osobných údajov

4.1 Príjemcami osobných údajov sú nasledovné tretie osoby:

a) kuriérska alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávku tovaru kupujúcemu, ako ďalší sprostredkovateľ,

b) spoločnosť Eva Prochyrová, so sídlom Nábrežná 99/18, 968 01 Nová Baňa, IČO: 44044640, ako sprostredkovateľ pre vedenie účtovníctva.


Článok 5 – Práva kupujúceho

5.1 Za podmienok stanovených v GDPR má kupujúci nasledovné práva:

a) na prístup k osobným údajom,
b) na opravu osobných údajov,
c) na obmedzenie spracovania osobných údajov,
d) na výmaz osobných údajov,
e) na prenositeľnosť osobných údajov,
f) vzniesť námietku voči spracovaniu osobných údajov.

5.2 Ak sa kupujúci domnieva, že boli porušené jeho práva na ochranu osobných údajov, má právo podať sťažnosť na dozorný úrad.


Článok 6 – Zabezpečenie osobných údajov

6.1 Predávajúci sa zaväzuje prijať vhodné technické opatrenia a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov, aby nedošlo k neoprávnenému prístupu k týmto údajom alebo k ich strate.

6.2 Predávajúci prehlasuje, že k osobným údajom kupujúceho budú mať prístup len oprávnené osoby povinné zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch.

6.3 Predávajúci prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a osobným údajom evidovaných v listinnej podobe.

Článok 7 – Záverečné ustanovenia

7.1 Kupujúci odoslaním objednávky z internetového obchodu potvrdzuje, že sa oboznámil s podmienkami ochrany osobných údajov a bezvýhradne s nimi súhlasí.

7.2 Predávajúci si vyhradzuje právo meniť tieto podmienky. Aktuálna verzia podmienok je zverejnená na internetových stránkach predávajúceho.


V Oslanoch, dňa 1.8.2019

Meno a priezvisko, funkcia:
Ing. Dietmar Limberger, prokurista …………………………………………………….
podpis


Dátum poslednej aktualizácie : 1.8.2019