GLOCK Forst Slowakei, s. r. o. so sídlom Oslany 1015, 972 47 Oslany,
podľa zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon č. 102/2014 Z.z.“)

vydáva

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE SPOTREBITEĽA OD ZMLUVY
UZATVORENEJ V INTERNETOVOM OBCHODE
(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Spoločnosti GLOCK Forst Slowakei, s. r. o.,  so sídlom Oslany 1015, 972 47 Oslany, IČO: 47 543 060 (ďalej len „predávajúci“), týmto:

  • oznamujem, že odstupujem od kúpnej zmluvy na dodanie tovaru uzatvorenej v internetovom obchode predávajúceho, a to na základe nasledovných údajov, ktoré som ako spotrebiteľ uviedol v objednávke*:
  • oznamujeme, že odstupujeme od kúpnej zmluvy na dodanie tovaru uzatvorenej v internetovom obchode predávajúceho, a to na základe nasledovných údajov, ktoré sme ako spotrebitelia uviedli v objednávke*:

 

* Nehodiace sa, prosím, prečiarknite.

Dátum objednania tovaru

 

Číslo POTVRDENIA PRIJATEJ objednávky:

 

Personálie spotrebiteľa/-ľov:

Meno:

Priezvisko:

 

 

 

 

Adresa spotrebiteľa/-ľov

 

 

E-mailová adresa spotrebiteľa:

 

Dátum a miesto:

 

Podpis:

 

Formulár, prosím zasielajte na jednu z nasledovných adries:

poštová adresa: Oslany 1015, 972 47 Oslany

e-mailová adresa: objednavky@glockforst.sk