Prepravný poriadok
cestnej NÁKLADNEJ dopravy


spoločnosti

GLOCK Forst Slowakei, s. r. o.  

so sídlom Oslany 1015, 972 47 Oslany
IČO: 47 543 060

OBSAH
Prepravného poriadku Cestnej nákladnej dopravy

Oddiel I – Základné ustanovenia 3
Článok 1 – Úvodné ustanovenia 3
Článok 2 – Druh prevádzkovanej cestnej dopravy a rozsah poskytovaných dopravných služieb 3
Článok 3 – Vymedzenie prepravovaných vecí dopravcom 4
Článok 4 – Veci vylúčené z prepravy 4
Oddiel II – Preprava vecí vo vnútroštátnej cestnej nákladnej doprave 5
Článok 5 – Objednávka, povinnosti objednávateľa prepravy a príjemcu zásielky 5
Článok 6 – Základné ustanovenie k preprave vecí vo vnútroštátnej cestnej nákladnej doprave 6
Článok 7 – Prepravná zmluva a jej zmeny 7
Článok 8 – Podmienky pristavovania vozidiel na nakládku a vykládku 8
a rozsah spolupráce odosielateľa a príjemcu vecí s dopravcom 8
Článok 9 – Zodpovednosť dopravcu za škodu na zásielke a za nedodržanie podmienok prepravy 12
Článok 10 – Podmienky zmeny prepravnej zmluvy a odstúpenia od zmluvy 13
Článok 11 – Prepravné listiny v nákladnej cestnej doprave 14
Oddiel III – Preprava vecí v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) 15
Článok 12 – Základné ustanovenia k medzinárodnej preprave 15
Článok 13 – Uzavretie CMR Prepravnej zmluvy 15
Článok 14 – Vykonávanie CMR Prepravnej zmluvy 17
Článok 15 – Zodpovednosť dopravcu pri CMR prepravnej zmluve 19
Oddiel IV – Záverečné ustanovenia 21
Článok 16 – Reklamačné konanie 21
Článok 17 – Zverejnenie prepravného poriadku cestnej nákladnej dopravy a jeho platnosť 21
Článok 18 – Zmeny v prepravnom poriadku cestnej nákladnej dopravy 22


GLOCK Forst Slowakei, s. r. o.  so sídlom Oslany 1015, 972 47 Oslany,
podľa § 4 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov

vydáva

PREPRAVNÝ PORIADOK CESTNEJ NÁKLADNEJ DOPRAVY

Oddiel I – Základné ustanovenia
Článok 1 – Úvodné ustanovenia

1.1Tento prepravný poriadok obsahuje prepravné podmienky dopravcu potrebné na uzavretie prepravnej zmluvy pri vnútroštátnej preprave vecí v zmysle Obchodného zákonníka v platnom znení a pri preprave v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave podľa CMR Dohovoru v platnom znení.

1.2Dopravcom podľa tohto prepravného poriadku je GLOCK Forst Slowakei s.r.o. so sídlom v Oslany 1015, 972 47 Oslany, IČO: 47 543 060, ktorá podniká v cestnej nákladnej doprave na základe licencie číslo: TNMN01504000000 vydanej na základe rozhodnutia číslo: OU-TN-OCDPK-2019/041206 zo dňa 17.12.2019.

1.3Prepravou podľa tohto prepravného poriadku je premiestnenie vecí, nákladov, priemyselných tovarov a iných požadovaných druhov tovarov vo vnútroštátnej i medzinárodnej cestnej nákladnej doprave.

Článok 2 – Druh prevádzkovanej cestnej dopravy a rozsah poskytovaných dopravných služieb

2.1Dopravca vykonáva nákladnú cestnú dopravu v tomto rozsahu
a)vnútroštátna cestná nákladná doprava,
b)medzinárodná cestná nákladná doprava.

2.2Charakter vykonávanej nákladnej cestnej dopravy
a)vozové zásielky,
b)kusové zásielky.

2.3Za vozové zásielky sa považujú zásielky prepravované jednému prepravcovi (odosielateľovi alebo príjemcovi) jednou jazdou vozidla, ak ich hmotnosť je vyššia ako 2500 kg alebo bez zreteľa na jej hmotnosť:
a)ak je ňou využitá užitočná hmotnosť alebo ložný priestor použitého vozidla,
b)ak sa podľa dohody s prepravcom vykonáva preprava zásielky zvláštnou samostatnou jazdou vozidla alebo preto, že povaha zásielky, prípadne vykonanie prepravy v požadovanej lehote si to vyžaduje,
c)ak sa nakladá alebo vykladá zásielka z prevádzkových dôvodov na dvoch alebo viacerých miestach. O jednu jazdu vozidla ide aj vtedy, ak dopravca z prevádzkových dôvodov preložil náklad na iné vozidlo.

2.4Za dokládku sa považuje zásielka prepravovaná spoločne s inými zásielkami alebo pri takej jazde vozidla, ktorá by sa inak musela vykonať bez nákladu.


Článok 3 – Vymedzenie prepravovaných vecí dopravcom

3.1Dopravca vzhľadom na svoju terajšiu technickú základňu prednostne prepravuje vozové zásielky, ale vykonáva tiež prepravu kusových zásielok.

3.2Druhy prepráv podľa technickej základne, najmä vozového parku

a)preprava nákladu na paletách,
b)preprava zvitkov,
c)preprava iných druhov tovarov na základe objednávok prepravcov.

3.3Iné prepravy vykonáva na základe podrobných objednávok prepravcov.


Článok 4 – Veci vylúčené z prepravy

4.1Z prepravy sú vylúčené

a)veci, ktorých preprava je zakázaná všeobecne platnými právnymi predpismi,
b)nebezpečné veci v zmysle aktuálnej Európskej dohody o cestnej preprave nebezpečných vecí (ďalej v texte len ako „Dohoda ADR),
c)predmety, ktoré svojimi rozmermi alebo hmotnosťou vzhľadom na užitočnú hmotnosť, rozmery vozidiel a stav pozemných komunikácií, ktoré majú byť pri preprave použité, sú nevhodné na prepravu vozidlom dopravcu,
d)veci vysokej resp. ťažko vyčísliteľnej hodnoty (umelecké zbierky, starožitnosti a pod.).

4.2Dopravca vzhľadom na svoju terajšiu technickú základňu neprepravuje živé zvieratá, tekutiny, plyny a ani tovar vyžadujúci zabezpečiť stálu teplotu pri preprave.

4.3Dopravca nevykonáva zvlášť nadmerné a nadrozmerné prepravy, ktoré by si vyžadovali špecializovanú technickú základňu.

4.4Ak bola podaná k preprave zásielka, ktorá je vylúčená z prepravy alebo jej preprava je povolená za zvláštnych podmienok, bez toho aby bola táto povaha zásielky dopravcovi oznámená alebo bola prevzatá taká zásielka k preprave na podklade nesprávnych alebo neúplných údajov, je odosielateľ povinný zaplatiť pokutu vo výške rovnajúcej sa trojnásobku dohodnutého prepravného za celovozovú zásielku, pričom zaplatením pokuty nárok dopravcu na náhradu tým vzniknutej škody ostáva nedotknutý.


Oddiel II – Preprava vecí vo vnútroštátnej cestnej nákladnej doprave

Článok 5 – Objednávka, povinnosti objednávateľa prepravy a príjemcu zásielky

5.1Odosielateľ je povinný prepravu u dopravcu si objednať. Objednávateľ prepravy (najčastejšie odosielateľ) je povinný poskytnúť dopravcovi správne údaje o obsahu zásielky a jeho povahe a zodpovedá za škodu spôsobenú dopravcovi porušením tejto povinnosti.

5.2Objednávka je prijatá:

a)ak dôjde k ústnej alebo telefonickej dohode dopravcu a odosielateľa o rozsahu, čase, prípadne o spôsobe vykonania požadovanej prepravy alebo
b)okamžikom, keď písomne, e-mailom, faxom alebo iným hodnoverným spôsobom potvrdenie dopravcom o jej prijatí došlo objednávateľovi; ak žiada odosielateľ takéto potvrdenie, je dopravca povinný vyhovieť,
c)započatím objednanej prepravy dopravcom pokiaľ nebola objednávka prijatá podľa predchádzajúcich bodov.

5.3Objednávku prepravy je možno vystaviť na jednu prepravu alebo určitý počet prepráv. Ak sa prepravy budú opakovať a preprava bude trvať dlhšie obdobie, je vhodnejšie medzi dopravcom a objednávateľom prepravy uzatvoriť rámcovú prepravnú zmluvu.

5.4Objednávka prepravy musí obsahovať údaje potrebné na realizáciu prepravy a vystavenie faktúry podľa platnej legislatívy. Pre správne uzavretie prepravnej zmluvy musí objednávka alebo návrh prepravnej zmluvy obsahovať nasledovné údaje:
a)obchodné meno objednávateľa prepravy, adresu, IČO, IČ DPH, e-mail, číslo telefónu a podľa potreby aj iné kontaktné údaje,
b)informácie o zásielke (druh, hrubú hmotnosť, t.j. hmotnosť vrátane obalu a aj palety, počet kusov, rozmery, požiadavky na upevnenie a pod.),
c)miesto odoslania a miesto určenia zásielky (presnú adresu),
d)ak je požadovaný, tak aj čas nakládky a čas vykládky,
e)pri zásielkach prepravovaných do opravy, aj informácie o druhu a rozsahu poškodenia.
f)dohodnutú odplatu za vykonanie prepravy (cenu za prepravu).

5.5Objednávka prepravy musí byť podaná tak, aby medzi dňom prevzatia objednávky dopravcom a dňom požadovanej prepravy uplynuli dva pracovné dni, pokiaľ nebolo dohodnuté inak.

5.6Ak sú na vykonávanie prepravy potrebné osobitné listiny, je odosielateľ povinný odovzdať ich dopravcovi najneskôr pri odovzdaní zásielky na prepravu. Odosielateľ zodpovedá za škodu spôsobenú dopravcovi ich neodovzdaním alebo ich nesprávnosťou.

5.7Objednávateľ je povinný pri objednávaní prepravy informovať dopravcu o vyššej cene zásielky ako je bežná trhová cena. Pri preprave tovaru, ktorého cena je vyššia ako 20.000,00 EUR je objednávateľ povinný oznámiť a dokladovať dopravcovi túto hodnotu vzhľadom na poistenie zodpovednosti dopravcu pri preprave zásielky.

5.8Dopravca je povinný na požiadanie odosielateľa prevzatie zásielky písomne potvrdiť.

Článok 6 – Základné ustanovenie k preprave vecí vo vnútroštátnej cestnej nákladnej doprave

6.1Bez ohľadu na skutočnosť, či si prepravu u dopravcu objedná podnikateľský subjekt, alebo fyzická osoba, považuje sa dohodnuté, že dôjde k uzavretiu zmluvy o preprave podľa ustanovení §§ 610-629 o zmluve o preprave vecí podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov vrátane modifikácií uvedených v tomto prepravnom poriadku.

6.2Zmluvou o preprave veci sa dopravca zaväzuje odosielateľovi, že prepraví vec (zásielku) z určitého miesta (miesto odoslania) do určitého iného miesta (miesto určenia), a odosielateľ sa zaväzuje zaplatiť mu odplatu (prepravné).

6.3Dopravca je oprávnený požadovať, aby mu odosielateľ potvrdil požadovanú prepravu v prepravnom doklade, a odosielateľ je oprávnený požadovať, aby mu dopravca písomne potvrdil prevzatie zásielky.

6.4Ak sú na vykonanie prepravy potrebné osobitné listiny, je odosielateľ povinný odovzdať ich dopravcovi najneskôr pri odovzdaní zásielky na prepravu. Odosielateľ zodpovedá za škodu spôsobenú dopravcovi neodovzdaním týchto listín alebo ich nesprávnosťou.

6.5Ak nevyplýva zo zmluvy niečo iné, zmluva zaniká, ak odosielateľ nepožiadal dopravcu o prevzatie zásielky v čase určenom v zmluve, inak do šiestich mesiacov od uzavretia zmluvy.

6.6Dopravca je povinný prepravu vykonať do miesta určenia s odbornou starostlivosťou v dohodnutej lehote, inak bez zbytočného odkladu. Pri pochybnostiach začína lehota plynúť dňom nasledujúcim po prevzatí zásielky dopravcom.

6.7Ak je dopravcovi známy príjemca zásielky, je povinný doručiť mu zásielku, alebo ak má podľa zmluvy príjemca zásielku v mieste určenia vyzdvihnúť, oznámiť mu ukončenie prepravy.

6.8Dokiaľ dopravca zásielku nevydal príjemcovi, je odosielateľ oprávnený požadovať, aby preprava bola prerušená a zásielka mu bola vrátená, alebo aby s ňou bolo naložené inak, a uhradí účelne vynaložené náklady s tým spojené.

6.9Ak zmluva určuje, že pred vydaním zásielky dopravca vyberie od príjemcu určitú peňažnú sumu (zásielka na dobierku) alebo uskutoční iný inkasný úkon, platia primerane ustanovenia o bankovom dokumentárnom inkase (§ 697 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník).

6.10Ak dôjde k uzatvoreniu zmluvy o cezhraničnej preprave, bude sa zmluva riadiť ustanoveniami CMR Dohovoru upravenými v čl.12 až čl.15 tohto prepravného poriadku

Článok 7 – Prepravná zmluva a jej zmeny

7.1Prepravná zmluva vzniká medzi objednávateľom (odosielateľom alebo príjemcom) a dopravcom

a)prijatím objednávky,
b)ak ide o prepravu, ktorú nie je potrebné objednávať tak započatím prepravy,
c)prevzatím zásielky k preprave.

7.2Pri uzavretí prepravnej zmluvy, resp. už pri prijatí objednávky prepravy môže dopravca požadovať od objednávateľa prepravy zloženie zálohy až do výšky 80 % z dohodnutej ceny resp. predbežnej ceny za prepravu. Dopravca je povinný prijatie zálohy náležite potvrdiť a vystaviť požadované daňové doklady (napr. zálohovú faktúru).

7.3Až do vydania zásielky má odosielateľ právo dávať za podmienok ustanovených týmto prepravným poriadkom dopravcovi nové príkazy.

7.4Ak vyhovie dopravca návrhu príjemcu zásielky na jej ďalšiu prepravu inému príjemcovi vzniká nová prepravná zmluva.

7.5Dopravcovi prislúcha dohodnutá odplata alebo ak nebola dohodnutá, odplata obvyklá v čase uzavretia zmluvy s prihliadnutím na obsah záväzku dopravcu.

7.6Dopravcovi vzniká nárok na prepravné po vykonaní prepravy do miesta určenia, ak zmluva neurčuje za rozhodnú inú cenu.

7.7Ak nemôže dopravca dokončiť prepravu pre skutočnosti, za ktoré nezodpovedá, má nárok na pomernú časť prepravného s prihliadnutím na už uskutočnenú prepravu.

7.8Ak je v zmluve určený príjemca zásielky, nadobúda práva zo zmluvy, keď požiada o vydanie zásielky po jej dôjdení do miesta určenia alebo po uplynutí lehoty, keď tam mala dôjsť. Týmto okamihom prechádzajú na príjemcu aj nároky týkajúce sa škody na zásielke. Dopravca však zásielku príjemcovi nevydá, ak by to bolo v rozpore s pokynmi danými mu odosielateľom. V tomto prípade má naďalej právo nakladať so zásielkou odosielateľ. Ak určí odosielateľ dopravcovi inú osobu ako príjemcu, nadobúda táto osoba práva zo zmluvy tým istým spôsobom ako pôvodný príjemca.

7.9Prijatím zásielky preberá príjemca ručenie za úhradu pohľadávok dopravcu voči odosielateľovi za zmluvy týkajúcej sa prepravy prevzatej zásielky, ak o týchto pohľadávkach príjemca vedel alebo musel vedieť.

7.10Dopravca má na zabezpečenie svojich nárokov vyplývajúcich zo zmluvy zádržné právo k zásielke, dokiaľ s ňou môže nakladať.

7.11Ak viazne na zásielke niekoľko zádržných práv, má zádržné právo dopravcu prednosť pred zádržnými právami vzniknutými predtým.

7.12Zádržné právo dopravcu má prednosť pred zádržným právom zasielateľa.


Článok 8 – Podmienky pristavovania vozidiel na nakládku a vykládku a rozsah spolupráce odosielateľa a príjemcu vecí s dopravcom

8.1Zásielku alebo jej časť, ktorá podľa svojej povahy vyžaduje, aby bola počas prepravy a manipulácie chránená pred poškodením alebo stratou, je odosielateľ povinný podať k preprave v riadnom obale, zodpovedajúcom podmienkam v cestnej doprave.

8.2Odosielateľ je povinný zabaliť riadne zásielku tiež vtedy, ak existuje nebezpečenstvo, že by bez obalu mohla počas prepravy spôsobiť pre svoje vlastnosti škodu osobám alebo na iných zásielkach a na dopravnom prostriedku, prípadne na iných zariadeniach dopravcu. Dopravca nepreskúšava, či zásielka svojou povahou vyžaduje obal, poprípade či použitý obal je riadny. Odosielateľ zodpovedá za škody, ktoré vznikli chybným alebo nedostatočným obalom počas prepravy na ostatných prepravovaných zásielkach alebo vozidle.

8.3Odosielateľ je povinný zaistiť, aby obaly zásielky alebo jednotlivých kusov zásielky svojimi rozmermi, konštrukciou a pevnosťou umožňovali použitie paletizačnej a mechanizačnej techniky pri ložných prácach a preprave.

8.4Odosielateľ je povinný označiť zásielku alebo jej jednotlivé kusy, ak to predpisuje tento prepravný poriadok alebo je to potrebné pre uľahčenie manipulácie so zásielkou alebo pre odstránenie nebezpečenstva jej poškodenia prípadne jej zámeny. Pri preprave kusových zásielok je odosielateľ povinný každú zásielku zreteľne a nezmazateľne označiť adresou odosielateľa a príjemcu. Pri označovaní zásielok obsahujúcich nebezpečné veci odosielateľ je povinný dodržať ustanovenia Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR).

8.5Pokiaľ povaha zásielky vyžaduje, aby s ňou bolo počas nakládky, prepravy a vykládky určitým spôsobom zachádzané, alebo aby bola ukladaná v určitej polohe, je odosielateľ povinný označiť každý kus zásielky manipulačnou značkou pre označovanie prepravných obalov podľa platných Slovenských technických noriem (STN) prípade iných noriem (napr. IMO ak zásielka bude prepravovaná aj námornou dopravou).
8.6Ak zistí dopravca pri prevzatí zásielky, že zásielka nevyhovuje podmienkam na balenie a označovanie tovaru, prepravu odmietne; ak odosielateľ výhradu dopravcu k baleniu a označovaniu zásielky zapísanú v  nákladnom liste alebo inom prepravnom doklade potvrdí, môže dopravca zásielku prevziať k preprave.

8.7Dopravca je oprávnený kedykoľvek preskúmať, či zodpovedá zásielka zápisom prepravcu v prepravných dokladoch (napr. dodacom liste, nákladnom liste). Preskúmanie zásielky na mieste nakládky alebo vykládky sa vykoná v prítomnosti najmenej jednej osoby, ktorá nie je pracovníkom dopravcu.

8.8Ak zistí dopravca ešte pred výjazdom vozidla z miesta nakládky, že k preprave bola prijatá zásielka vylúčená z prepravy, je povinný ju vrátiť odosielateľovi a odosielateľ je povinný ju prevziať späť.

8.9Ak sa zistí pri preberaní zásielky taká chyba, že by jej prepravou mohla byť spôsobená škoda na vozidle, alebo na spolu prepravovanej zásielke, je dopravca oprávnený odmietnuť prijatie zásielky k preprave, ak bola chyba zistená až počas prepravy, jazdu preruší. Pri prerušení jazdy postupuje dopravca ako pri ostatných prekážkach pri preprave.

8.10Odosielateľ zásielky je povinný dopravcovi odovzdať zásielku v stave spôsobilom na prepravu po pozemných komunikáciách. Ak zásielka nie je spôsobilá na prepravu alebo sa zistila jej chyba podľa ods. 10, dopravca môže jej prijatie na prepravu odmietnuť. Náklady spojené s pristavením vozidla na nakládku, zdržaním vozidla pri nakládke alebo náklady spojené s prerušením prepravy podľa od. 10 je povinný odosielateľ zásielky dopravcovi uhradiť.

8.11Ak zásielka je zložená z veľkého počtu kusov, je dopravca povinný zisťovať ich počet, len vtedy ak to bolo s odosielateľom dohodnuté v prepravnej zmluve. Výsledok preskúmania je dopravca povinný zaznamenávať v nákladnom liste alebo vyhotoviť zápis.

8.12Hmotnosťou zásielky sa rozumie hmotnosť nákladu vrátane paliet, prepravných skríň, kontejnerov a pod. a s  manipulačnými a prepravnými pomôckami odosielateľa prevzatými zároveň so zásielkou. Hmotnosť zásielky zisťuje odosielateľ a zodpovedá za tento údaj, ktorý sa uvádza v nákladnom liste alebo v iných sprievodných dokladoch.

8.13Dopravca je oprávnený kedykoľvek preskúmať hmotnosť zásielky, hlavne ak má pochybnosti o správnosti tohto údaju zo strany odosielateľa. Hmotnosť zisťuje úradným vážením alebo výpočtom, ak je množstvo nákladu udané počtom jednotlivých rovnakých kusov alebo počtom merných jednotiek a hmotnosť jedného kusa zásielky alebo mernej jednotky je známa, prípadne zistená vážením. Spôsob preskúmania hmotnosti a výsledok preskúmania zaznamenáva dopravca na všetky diely nákladného listu alebo iného prepravného dokladu, ktoré sú pri preskúmaní k dispozícii.

8.14Odosielateľ hradí náklady spojené so zisťovaním hmotnosti zásielky (napr. úradné váženie a pod.) ak o zistenie hmotnosti požiadal dopravcu v prepravnej zmluve alebo ak sa odlišuje hmotnosť zásielky zistená dopravcom o viac ako 3 % od hmotnosti uvedenej odosielateľom.
8.15Ak o zistenie hmotnosti zásielky požiadal príjemca, je tiež povinný hradiť náklady spojené so zisťovaním hmotnosti zásielky.

8.16Odosielateľ v SR si je vedomý, že ak bez vedomia vodiča vozidla alebo jeho prevádzkovateľa, pri nakladaní tovaru prekročí najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť vozidla, najväčšiu prípustnú hmotnosť jazdnej súpravy, najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť prípojného vozidla alebo najväčšiu prípustnú hmotnosť pripadajúcu na nápravy vozidla, môže byť podľa zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov sankcionovaný zo strany príslušného policajného zboru.

8.17Ak dopravca zistí prekročenie dovolenej hmotnosti nákladu resp. jeho zlé rozloženie zavinené odosielateľom ešte v mieste odoslania, je odosielateľ povinný vykonať vyloženie časti zásielky resp. jej preloženie. Ak to dopravca zistí až počas prepravy napr. z dôvodu nesprávnych údajov o hmotnosti zásielky, je oprávnený vykonať vyloženie časti zásielky resp. jej preloženie na účet a nebezpečie odosielateľa zásielky. O tom, že zásielka sa bude prekladať resp. časť vykladať je dopravca povinný informovať odosielateľa zásielky a tieto úkony je povinný zaznamenať aj v prepravnom doklade. Na prepravu vyloženej časti zásielky je odosielateľ povinný vystaviť samostatnú objednávku prepravy.

8.18Odosielateľ je povinný presne špecifikovať v prepravnej zmluve miesto nakládky a vykládky (presnú adresu) a tiež oznámiť dopravcovi prípadne obmedzenia pre vjazd určitých nákladných vozidiel resp. v určitom čase na miesto nakládky resp. vykládky. Napríklad či miesto neleží v nízkoemisnej zóne, v zóne s obmedzeniami pre vjazd nákladných vozidiel s určitou celkovou hmotnosťou, s určitým zaťažením na nápravy a pod. Odosielateľ tiež je povinný uviesť dobu prevádzky príjemcu resp. v ktorom čase je možné vykonávať vykládku.

8.19Nakládku vo všeobecnosti zabezpečuje odosielateľ a vykládku príjemca zásielky, pokiaľ sa dopravca s prepravcom nedohodol inak. Nakladanie a skladanie nákladu priamo na ceste je dovolené v SR len v prípade, ak to nemožno urobiť mimo cesty. Náklad sa musí zložiť a naložiť čo najrýchlejšie a tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky.

8.20Osádka vozidla z hľadiska prepravnej zmluvy nemá povinnosť zabezpečovať nakládku a vykládku vozidla. Dopravca vykoná nakládku alebo vykládku len v prípade, ak má k tomu potrebné prevádzkové zariadenie a pracovníkov a je to v prepravnej zmluve výslovne dohodnuté a za dohodnutý príplatok k cene za prepravu. Osádka vozidla dopravcu z hľadiska predpisov o bezpečnosti práce nemôže používať manipulačné zariadenia prepravcov pokiaľ nebola z ich prevádzkou zaškolená a s písomným súhlasom prepravcov.

8.21Odosielateľ je povinný vykonať včas všetky opatrenia nutné k plynulej nakládke a k ochrane zásielky pred poškodením. Odosielateľ a príjemca sú povinní zabezpečiť podmienky pre bezpečnosť práce a pre hospodárne využitie vozidiel dopravcu. Hlavne je povinný zaistiť, aby nakladacie a vykladacie miesta a zariadenia boli udržované v stave, ktorý umožňuje rýchlu a bezpečnú nakládku a vykládku zásielok, zaistiť dostatočné spevnenie všetkých plôch používaných k jazde vozidiel vrátane neverejných príjazdových komunikácií a ich udržovanie v zjazdnom a bezpečnostnom stave, ako aj dostatočné osvetlenie miest nakládky a vykládky vozidiel.
8.22Vo všeobecnosti za upevnenie nákladu na vozidle zodpovedá odosielateľ, lebo ten má patričné znalosti týkajúce sa zásielky. Odosielateľ zásielky je povinný poskytnúť presné informácie o zásielke týkajúce sa hmotnosti a rozmerov jednotlivých kusov. Ak má odosielateľ vypracované pokyny pre nakladanie a upevnenie nákladu v cestnej nákladnej doprave, je povinný ich dopravcovi v dostatočnom predstihu pred začatím prepravy poskytnúť v jazyku, ktorému dopravca rozumie.

8.23Vodič (zástupca dopravcu) je povinný sa pri nakládke zúčastniť a prípadne usmerniť rozloženie nákladu na vozidle napr. z hľadiska rovnomerného zaťaženia náprav vozidla prepravovaným tovarom a z hľadiska toho, aby pri preprave nebola ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Ak nedbá odosielateľ na pokyny dopravcu a dôjde preto k chybe v naložení, hlavne v preťažení vozidla, je dopravca oprávnený žiadať preloženie nákladu na vozidle alebo zloženie nákladu alebo jeho časti. Ak nie je dopravcovi vyhovené môže odmietnuť vykonanie prepravy, poprípade obstarať riadne zloženie a uloženie nákladu na účet a nebezpečenstvo odosielateľa.

8.24Ak zabezpečuje nakládku a vykládku vozidla prepravca, je povinný dbať, aby nedošlo k poškodeniu vozidla a iných zariadení dopravcu. Hlavne nie je dovolené spúšťať ťažšie náklady z väčšej výšky na vozidlo.

8.25Ak dôjde k väčšiemu znečisteniu ložného priestoru vozidla pri nakládke, vykládke alebo prepravovaným nákladom, je prepravca po vyložení zásielky a pri opakovaných prepravách po ukončení poslednej vykládky na vlastné náklady povinný zaistiť jeho vyčistenie. Ak prepravca nesplní túto povinnosť, zaistí vyčistenie vozidla na jeho účet dopravca.

8.26Ak je nutné vykonať dezinfekciu vozidla, zabezpečuje ju dopravca. Náklady s dezinfekciou spojené hradí prepravca, ktorého zásielka spôsobila nutnosť dezinfekcie.

8.27Z dôvodu poškodenia zásielky pri preprave môže príjemca odmietnuť prijatie zásielky alebo jej časti len vtedy, ak sa zmenil poškodením stav zásielky do tej miery, že nie je možné ju použiť k pôvodnému účelu. Príjemca však nie je povinný prevziať zásielku, pokiaľ dopravca nespíše zápis o poškodení zásielky za prítomnosti obidvoch zúčastnených strán. Zápis je možno urobiť aj v prepravnej listine.

8.28Výhrady voči spôsobu nakládky, prekládky a vykládky dopravca (člen osádky vozidla) uplatní voči odosielateľovi, príjemcovi alebo iným osobám písomnou formou napríklad do nákladného listu.

8.29Pokiaľ nebolo v prepravnej zmluve dohodnuté ináč, doba od požadovaného času pristavenia vozidla dopravcu na nakládku alebo vykládku až po začatie nakládky alebo vykládky a každé dopravcom nezavinené prerušenie týchto prác vrátane vystavenie prepravných dokladov k zásielke, sa považuje za čas zdržania dopravcu pri nakládke alebo vykládke. Za čas zdržania môže dopravca požadovať finančnú náhradu, ktorá by mala byť dohodnutá v prepravnej zmluve.


Článok 9 – Zodpovednosť dopravcu za škodu na zásielke a za nedodržanie podmienok prepravy

9.1Dopravca zodpovedá za škodu na zásielke, ktorá vznikla po jej prevzatí dopravcom až do jej vydania príjemcovi, iba ak by ju dopravca nemohol odvrátiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.

9.2Za škodu na zásielke však dopravca nezodpovedá, ak preukáže, že bola spôsobená:

a)odosielateľom, príjemcom alebo vlastníkom zásielky,
b)vadou alebo prirodzenou povahou obsahu zásielky vrátane obvyklého úbytku,
c)okolnosťou, ktorú dopravca nemohol odvrátiť; ide tu o prípady vyššej moci napríklad poškodenie nákladu pri záplavách, zemetrasení, požiari, pádu lavíny a pod.
d)vadným obalom, na ktorý dopravca upozornil odosielateľa pri prevzatí zásielky na prepravu, a ak bol vydaný nákladný list, bola v ňom chyba obalu poznamenaná; ak neupozornil dopravca na chybu obalu, nezodpovedá dopravca za škodu na zásielke vzniknutú v dôsledku tejto chyby len vtedy, ak chyba nebola pri prevzatí zásielky poznateľná. Dopravca má právo zapísať výhrady k obalu a stavu zásielky do prepravného dokladu resp. dodacieho listu, ktorý ostáva u odosielateľa zásielky.

9.3Pri škode na zásielke vzniknutej podľa odseku 9.2 je dopravca povinný vynaložiť odbornú starostlivosť, aby škoda bola čo najmenšia.

9.4Pri strate, znehodnotení alebo zničení zásielky je dopravca povinný nahradiť cenu, ktorú zásielka mala v čase, keď bola odovzdaná dopravcovi.

9.5Pri poškodení alebo znehodnotení zásielky je dopravca povinný nahradiť rozdiel medzi cenou, ktorú mala zásielka v čase jej prevzatia dopravcom, a cenou, ktorú by v tomto čase mala poškodená alebo znehodnotená zásielka, pričom odosielateľ alebo príjemca musia škodu spôsobenú dopravcovi jednoznačne preukázať. Pri poškodení alebo čiastočnej strate zásielky, ak je účelné vykonať opravu, uhrádza dopravca náklady opravy. Dopravca za uvedené škody zodpovedá do hodnoty 10 000,- EUR.

9.6Dopravca je povinný urýchlene podať odosielateľovi správu o škode na zásielke vzniknutej do jej odovzdania príjemcovi. Ak však príjemca nadobudol právo na vydanie zásielky, je povinný túto správu podať príjemcovi. Dopravca zodpovedá za škodu spôsobenú odosielateľovi alebo príjemcovi porušením tejto povinnosti

9.7Ak hrozí bezprostredne podstatná škoda na zásielke a ak nie je čas vyžiadať si pokyny odosielateľa alebo ak váha odosielateľ s takými pokynmi, môže dopravca zásielku vhodným spôsobom predať na účet odosielateľa.

9.8Dopravca môže svoj záväzok plniť pomocou ďalšieho dopravcu a zodpovedá pritom, akoby prepravu uskutočňoval sám.

9.9Za škodu spôsobenú odosielateľovi neuskutočnením prepravy, o ktorej bola už dohodnutá písomná prepravná zmluva zodpovedá dopravca len do výšky preukázaných výdajov spojených so zbytočnou prípravou zásielky k preprave.

9.10Právo na náhradu škody musí odosielateľ uplatniť u dopravcu len písomne, pričom svoje požiadavky musí zdôvodniť. Ďalej musí pripojiť doklady preukazujúce oprávnenosť jeho nároku a správnosť výšky požadovanej čiastky spolu s príslušným dielom prepravného dokladu.

9.11Právo na náhradu škody musí odosielateľ uplatniť u dopravcu do šiestich mesiacov od vydania zásielky príjemcovi alebo ak k vydaniu zásielky nedošlo, do šiestich mesiacov od prevzatia zásielky na prepravu, inak právo zanikne.

Článok 10 – Podmienky zmeny prepravnej zmluvy a odstúpenia od zmluvy

10.1Až do vydania zásielky môže odosielateľ požadovať, aby doprava bola prerušená a zásielka mu bola vrátená, alebo aby s ňou bolo naložené inak po dohode s dopravcom, pričom je odosielateľ povinný uhradiť dopravcovi účelne vynaložené náklady s týmto spojené.

10.2Príjemca zásielky môže navrhnúť, aby mu bola vydaná na inom mieste vykládky, pričom je príjemca zásielky povinný dopravcovi uhradiť účelne vynaložené náklady s týmto spojené.

10.3O návrhu zmeny prepravnej zmluvy platia primerane tiež ustanovenia čl. 7.

10.4Ak po dojednaní prepravnej zmluvy zanikne potreba prepravy, je odosielateľ povinný oznámiť to bez meškania dopravcovi. Ak bola preprava odvolaná až po výjazde vozidla na dojednané miesto nakládky alebo vozidlo už bolo na takéto miesto pristavené a k podaniu zásielky k preprave nedošlo z príčiny na strane odosielateľa alebo príjemcu zásielky, prislúcha dopravcovi náhrada za vynaložené náklady s tým spojené.

10.5Ak dopravca nemôže vykonať dohodnutú prepravu alebo ju nemôže vykonať za dohodnutých podmienok alebo podmienok stanovených týmto prepravným poriadkom, je povinný to bez meškania oznámiť odosielateľovi. Ak nevyhovujú odosielateľovi nové podmienky navrhnuté dopravcom, je oprávnený od prepravnej zmluvy odstúpiť; od zmluvy môže odstúpiť tiež vtedy, ak nebolo vozidlo bez predchádzajúcej dohody s odosielateľom pristavené do troch hodín od dohodnutého času pristavenia vozidla.

10.6Ak sa vyskytne po prijatí zásielky na prepravu prekážka, pre ktorú nie je možné prepravu započať alebo v nej pokračovať alebo nie je možné vykonať vydanie zásielky a s odosielateľom nebol dohodnutý ďalší postup pre takýto prípad, je dopravca povinný vyžiadať si bez meškania návrh odosielateľa.

10.7Dopravca nemusí vyrozumieť odosielateľa, ak ide o prekážku prechodného rázu (napr. nutnosť preloženia zásielky) a dosiahnutie jeho návrhu by si vyžiadalo dlhšej doby, než bude potrebná k odstráneniu prekážky.

10.8Ak pominie prekážka skôr, ako bol vykonaný dodatočný návrh odosielateľa, postupuje dopravca podľa pôvodne dohodnutých podmienok. Odosielateľ môže už v prepravnej listine dať návrh, ako so zásielkou naložiť pre prípad vzniku prekážky pri preprave pri plnení prepravnej zmluvy. Ak nie je možno podľa predchádzajúcich ustanovení zásielku vydať príjemcovi ani vrátiť odosielateľovi, obstará dopravca jej uloženie; o uložení zásielky dopravca bez meškania vyrozumie odosielateľa. Náklady spojené so skladovaním hradí odosielateľ.

10.9Ak si odosielateľ nevyzdvihne vec v lehote 6 mesiacov odo dňa, keď bol na uloženie zásielky upozornený, má dopravca právo ju predať. O zamýšľanom predaji dopravca odosielateľa vopred upozorní a poskytne mu 5 dnovú dodatočnú lehotu na vyzdvihnutie veci a úhrady dlžného prepravného vrátane poplatku za uskladnenie.

10.10Ak dôjde k predaju nevyzdvihnutej zásielky, vyplatí dopravca odosielateľovi výťažok z predaja nevyzdvihnutej zásielky po odpočítaní prepravného, poplatku za uskladnenie a nákladov predaja, pričom právo na výťažok z predaja si musí objednávateľ u dopravcu uplatniť písomne do 6 mesiacov, inak zaniká.

Článok 11 – Prepravné listiny v nákladnej cestnej doprave

11.1Prepravná listina ako prepravný doklad sprevádza zásielku až do jej vydania, prípadne likvidácie. Prepravnú listinu je povinný riadne vyplnenú odovzdať dopravcovi odosielateľ alebo je povinný údaje týkajúce sa zásielky dopravcovi poskytnúť a po zapísaní napríklad dopravcom do nákladného listu ich podpisom potvrdiť alebo dopravca sa môže na prepravnej listine dohodnúť inak.

11.2Prepravná listina sa odovzdáva dopravcovi, ak nebolo dohodnuté inak spolu so zásielkou.

11.3Prepravná listina musí obsahovať najmenej tieto údaje:

a)názov (meno) odosielateľa a príjemcu,
b)obvyklé pomenovanie obsahu zásielky a jej obalu,
c)počet kusov,
d)celkovú hmotnosť zásielky,
e)miesto nakládky a miesto vykládky,
f)dátum a potvrdenie prevzatia zásielky dopravcom a príjemcom,
g)miesto pre výhrady dopravcu.

11.4Prepravnou listinou vo vnútroštátnej  cestnej nákladnej doprave je
a)prepravný list vyplnený a odovzdaný odosielateľom,
b)dodací list, pokiaľ vyhovuje uvedeným podmienkam.

11.5Ak sa nakladá alebo vykladá zásielka na viacerých miestach, je odosielateľ povinný odovzdať pre každú časť zásielky samostatnú prepravnú listinu. Pre niektoré druhy prepráv môžu byť údaje prepravnej listiny zjednodušené.

11.6Dopravca a prepravcovia (odosielateľ a príjemca) zodpovedajú za správnosť a úplnosť údajov, ktoré zapisujú do prepravnej listiny.

11.7Dopravca má právo zapísať do prepravnej listiny výhrady dopravcu k druhu použitého vozidla na základe požiadavky objednávateľa prepravy, stave zásielky, jej obalu, počtu kusov a spôsobu nakládky.


Oddiel III – Preprava vecí v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR)

Článok 12 – Základné ustanovenia k medzinárodnej preprave

12.1Bez ohľadu na skutočnosť, či si prepravu u dopravcu objedná podnikateľský subjekt, alebo fyzická osoba, považuje sa dohodnuté, že ak podľa objednávky miesto prevzatia zásielky a predpokladané miesto jej dodania, ležia vo dvoch rôznych štátoch, z ktorých aspoň jeden je zmluvným štátom Dohovoru o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR-Dohovoru), dôjde k uzavretiu prepravnej zmluvy podľa tohto CMR-Dohovoru, uverejneného Vyhláškou ministra zahraničných vecí v Zbierke zákonov pod č. 11/1975 Zb.

12.2V prípade, že CMR Dohovor nerieši niektoré otázky, riešia sa podľa ustanovení pre vnútroštátnu prepravu, uvedené v tomto prepravnom poriadku.


Článok 13 – Uzavretie CMR Prepravnej zmluvy

13.1Dokladom o uzavretí prepravnej zmluvy je nákladný list. Ak nákladný list chýba, ak má nedostatky alebo ak sa stratil, nie je tým existencia alebo platnosť prepravnej zmluvy dotknutá a vzťahujú sa na ňu aj naďalej ustanovenia tohto prepravného poriadku.

13.2Nákladný list sa vystavuje v troch pôvodných vyhotoveniach podpísaných odosielateľom a dopravcom. Ak to dovoľuje právny poriadok štátu, v ktorom sa nákladný list vystavuje, môžu sa tieto podpisy vytlačiť alebo nahradiť pečiatkami odosielateľa a dopravcu. Prvé vyhotovenie nákladného listu dostane odosielateľ, druhé sprevádza zásielku a tretie si ponechá dopravca.

13.3Ak treba zásielku naložiť na niekoľko vozidiel, alebo ak ide o rôzne druhy alebo samostatné časti zásielky, má odosielateľ alebo dopravca právo žiadať o vystavenie toľkých nákladných listov, koľko vozidiel sa má použiť, alebo koľko druhov alebo samostatných častí zásielky sa má nakladať.

13.4Nákladný list musí obsahovať tieto údaje:

a)miesto a dátum vystavenia,
b)meno a adresu odosielateľa,
c)meno a adresu dopravcu,
d)miesto a dátum prevzatia zásielky a miesto jej určenia,
e)meno a adresu príjemcu,
f)obvyklé pomenovanie povahy prepravovanej veci a druh obalu; pri veciach nebezpečnej povahy ich všeobecne uznávané označenie,
g)počet kusov, ich zvláštne značky a čísla,
h)hrubú váhu zásielky alebo iným spôsobom vyjadrené množstvo tovaru,
i)náklady spojené s prepravou (dovozné, vedľajšie poplatky, clá a ostatné výdavky vznikajúce od okamihu uzavretia zmluvy až do vydania zásielky),
j)pokyny potrebné pre colné a iné úradné konania,
k)údaj o tom, že preprava aj napriek akejkoľvek opačnej doložke podlieha ustanoveniam tohto Dohovoru

13.5Nákladný list musí obsahovať prípadne ešte tieto údaje:

a)zákaz prekládky,
b)výdavky, ktoré preberá na seba odosielateľ,
c)výšku dobierky, ktorá sa má vyberať pri dodaní zásielky,
d)cenu zásielky a sumu vyjadrujúcu osobitný záujem na dodaní,
e)pokyny odosielateľa dopravcovi týkajúce sa poistenia zásielky,
f)dohodnutú lehotu, v ktorej sa má preprava uskutočniť,
g)zoznam dokladov odovzdaných dopravcovi

13.6Strany môžu zapísať do nákladného listu ešte aj iné údaje, ktoré pokladajú za užitočné.

13.7Odosielateľ zodpovedá za všetky výdavky a škody, ktoré vzniknú dopravcovi v dôsledku nepresnosti alebo neúplnosti

a)zákaz prekládky
b)údajov uvedených v článku ods. 13.4 písm. b), d), e), f), g), h), a j),
c)údajov uvedených ods. 13.5,
d)všetkých ostatných údajov alebo pokynov, ktoré dal pre vystavenie nákladného listu alebo za účelom ich zaznačenia do nákladného listu.

13.8Dopravca nie je povinný skúmať, či sú doklady a informácie správne a dostačujúce. Odosielateľ zodpovedá dopravcovi za všetky škody vzniknuté preto, že niet dokladov alebo že neboli dané potrebné informácie, alebo doklady a informácie sú neúplné alebo nesprávne, pokiaľ pravda nejde o nedostatok zavinený dopravcom.

13.9Ak dopravca zapíše na žiadosť odosielateľa do nákladného listu údaje uvedené v odseku 13.7 toho článku, predpokladá sa, ak sa nedokáže opak, že konal v mene odosielateľa.

13.10Nákladný list je, pokiaľ sa nedokáže opak, vierohodným dokladom o uzavretí a obsahu prepravnej zmluvy, ako aj o prevzatí zásielky dopravcom. Ak nákladný list neobsahuje výhrady dopravcu s ich odôvodnením, platí právna domnienka, že zásielka a jej obal boli v okamihu prevzatia dopravcom v dobrom zjavnom stave a že počet kusov, ich značky a čísla sa zhodovali s údajmi v nákladnom liste.

13.11Odosielateľ zodpovedá dopravcovi za škody spôsobené osobám, na prevádzkových prostriedkoch alebo na iných zásielkach chybami obalu zásielky, ako aj za všetky výdavky vzniknuvšie z tohto dôvodu, iba ak by závada bola zjavná alebo dopravcovi známa v čase prevzatia zásielky a dopravca nemal k tomu výhrady.


Článok 14 – Vykonávanie CMR Prepravnej zmluvy

14.1Odosielateľ je oprávnený disponovať so zásielkou, najmä môže požadovať od dopravcu zastavenie prepravy, zmenu miesta dodania alebo vydania zásielky inému príjemcovi, než ktorý bol uvedený v nákladnom liste. Toto právo však zaniká, len čo sa druhý exemplár nákladného listu odovzdá príjemcovi, alebo len čo príjemca uplatní právo podľa ods. 14.5 tohto článku 14; od tohto okamihu je dopravca povinný správať sa podľa príkazov príjemcu.

14.2Dispozičné právo patrí však príjemcovi od okamihu vystavenia nákladného listu v tom prípade, ak odosielateľ urobí v ňom príslušný záznam v tom zmysle. Ak pri výkone svojho dispozičného práva dá príjemca príkaz na vydanie zásielky ďalšej osobe, nemôže už táto osoba určiť ďalších príjemcov.

14.3Výkon dispozičného práva sa viaže na tieto podmienky:

a)odosielateľ (alebo v prípade uvedenom v odseku 14.2 tohto článku príjemca), ktorý chce uplatniť svoje právo, je povinný preukázať sa prvým vyhotovením nákladného listu, v ktorom musia byť zapísané nové príkazy dané dopravcovi, a uhradiť dopravcovi všetky výdavky a škody vzniknuvšie vykonaním týchto príkazov;
b)vykonanie príkazov musí byť možné v čase, keď prídu osobe, ktorá ich má vykonať, a nesmie narušovať obvyklú prevádzku dopravcovho podniku ani spôsobiť škodu odosielateľom alebo príjemcom iných zásielok;
c)príkazy nesmú viesť k rozdeleniu zásielky.

14.4Ak dopravca nemôže z dôvodov uvedených v odseku 14.3 písm. b) tohto článku vykonať udelené príkazy, je povinný hneď o tom upovedomiť osobu, od ktorej tieto príkazy dostal.

14.5Len čo dôjde zásielka na miesto určené na jej vydanie, má príjemca právo žiadať od dopravcu, aby mu proti potvrdeniu vydal druhé vyhotovenie nákladného listu a zásielku. Ak sa zistí strata zásielky alebo ak zásielka nedôjde v dojednanej lehote, je príjemca oprávnený vo vlastnom mene uplatňovať proti dopravcovi nároky z prepravnej zmluvy.

14.6Príjemca, ktorý uplatňuje práva patriace mu podľa odseku 14.5 tohto článku, je povinný zaplatiť sumu uvedenú v nákladnom liste. Ak nedôjde v tomto smere k dohode, dopravca nie je povinný zásielku vydať, iba ak by mu príjemca poskytol záruku.

14.7Ak plnenie prepravnej zmluvy podľa podmienok určených v nákladnom liste je alebo sa stane ešte pred dôjdením zásielky na miesto jej dodania z akéhokoľvek dôvodu nemožným, je dopravca povinný vyžiadať si pokyny od osoby oprávnenej disponovať so zásielkou podľa ods. 14.1 až 14.4. tohto článku. Ak však okolnosti dovoľujú uskutočniť prepravu za podmienok odchyľujúcich sa od podmienok určených v nákladnom liste a dopravca nemohol dostať v primeranom čase pokyny od osoby oprávnenej disponovať so zásielkou podľa ods. 14.1 až 14.4, urobí dopravca také opatrenia, ktoré považuje v záujme osoby oprávnenej disponovať so zásielkou za najlepšie.

14.8Ak sa po tom, čo zásielka došla na miesto dodania, vyskytnú prekážky v dodaní, vyžiada si dopravca pokyny od odosielateľa.

14.9Ak príjemca zásielku odmietne, má odosielateľ právo so zásielkou disponovať bez toho, že by sa musel preukázať prvým vyhotovením nákladného listu. Aj keď príjemca zásielku odmietol, môže žiadať o jej vydanie do tých čias, kým dopravca nedostane od odosielateľa opačné pokyny.

14.10Ak vzniknú okolnosti brániace dodaniu zásielky po tom, čo príjemca už dal na základe svojho oprávnenia podľa ods. 14.2 tohto článku príkaz na vydanie zásielky inej osobe, nastupuje pri použití ustanovení odsekov 14.8 a 14.9 toho článku na miesto odosielateľa príjemca a na miesto príjemcu táto iná osoba.

14.11Dopravca má právo na náhradu výdavkov vzniknuvších mu vyžiadaním alebo uskutočnením pokynov, pokiaľ tieto výdavky nevzniknú jeho zavinením.

14.12V prípadoch uvedených v ods. 14.7 tohto článku a v ods. 14.8 až 14.10 tohto článku môže dopravca ihneď zložiť zásielku na účet oprávneného (objednávateľ alebo príjemca); zložením zásielky sa preprava považuje za ukončenú. Dopravca preberá zásielku do úschovy; môže ju však zveriť tretej osobe a je potom zodpovedný len za starostlivý výber tejto tretej osoby. Na zásielke aj naďalej viaznu záväzky vyplývajúce z nákladného listu a všetky ostatné výdavky.

14.13Dopravca môže pristúpiť k predaju zásielky bez toho, že vyčká na pokyny oprávneného, ak ide o zásielky podliehajúce rýchlej skaze alebo ak taký postup oprávňuje stav zásielky, alebo ak výdavky za úschovu sú neúmerné hodnote zásielky. Inak tiež môže pristúpiť k predaju, ak nedostal v primeranej lehote od oprávneného opačné pokyny, ktorých vykonanie sa môže od neho primerane na okolnosti požadovať.

14.14Ak bola zásielka predaná podľa ustanovení ods. 14.13 tohto článku, výťažok predaja po odpočítaní súm viaznucich na zásielke sa musí dať k dispozícii oprávnenému. Ak sú tieto sumy vyššie než výťažok predaja, má dopravca právo na rozdiel.


Článok 15 – Zodpovednosť dopravcu pri CMR prepravnej zmluve

15.1Dopravca zodpovedá za úplnú alebo čiastočnú stratu zásielky alebo za jej poškodenie, ktoré vznikne od okamihu prevzatia zásielky na prepravu až do okamihu jej vydania, ako aj za prekročenie dodacej lehoty.

15.2Dopravca je oslobodený od tejto zodpovednosti, ak stratu zásielky, jej poškodenie alebo prekročenie dodacej lehoty zavinil oprávnený (objednávateľ alebo príjemca), príkaz oprávneného, ktorý nebol zavinený nedbalosťou dopravcu, vlastnou chybou zásielky alebo okolnosťami, ktoré dopravca nemôže odvrátiť a ktorých následky odstrániť nie je v jeho moci.

15.3Dopravca je (s prihliadnutím na ustanovenia ods. 15.4 tohto článku) oslobodený od zodpovednosti, ak strata alebo poškodenie vznikne z osobitného nebezpečenstva súvisiaceho s jednou alebo s viacerými z týchto skutočností:

a)použitie otvorených vozidiel bez plachiet, ak také použitie vozidiel bolo výslovne dojednané a poznamenané v nákladnom liste;
b)chýbajúci obal alebo chybný obal zásielky, ktorá je pre svoju povahu, ak nie je riadne balená alebo ak nie je balená vôbec, vystavená stratám alebo poškodeniam;
c)manipulácia, naloženie, uloženie alebo vyloženie zásielky odosielateľom, príjemcom alebo osobami konajúcimi za odosielateľa alebo príjemcu;
d)prirodzená povaha určitého tovaru, pre ktorú podlieha úplnej alebo čiastočnej strate alebo poškodeniu, najmä lomom, hrdzou, vnútorným kazením, vysychaním, unikaním, normálnym úbytkom alebo pôsobením hmyzu alebo hlodavcov;
e)nedostatočné alebo chybné značky alebo čísla jednotlivých kusov zásielky;
f)preprava živých zvierat

15.4Ak dopravca osvedčí, že podľa okolností prípadu mohla strata alebo poškodenie zásielky vzniknúť z jedného alebo z niekoľkých zvláštnych nebezpečenstiev uvedených v ods. 15.3 tohto článku, predpokladá sa, že vznikli z týchto nebezpečenstiev. Oprávnený môže však preukázať, že škodu nespôsobilo ani celkom, ani čiastočne niektoré z týchto nebezpečenstiev.

15.5Prekročenie dodacej lehoty nastane vtedy, keď zásielka nebola vydaná v dojednanej lehote, a pokiaľ lehota nebola dojednaná, keď skutočný čas prepravy s prihliadnutím na okolnosti a pri čiastkových nakládkach najmä s prihliadnutím na čas potrebný na zostavenie vozovej zásielky presahuje čas, ktorý možno očakávať od starostlivého dopravcu.

15.6Oprávnený môže zásielku bez ďalších dôkazov považovať za stratenú, ak nebola vydaná do 30 dní po uplynutí dojednanej lehoty, a pokiaľ nebola lehota dojednaná, do 60 dní po prevzatí zásielky dopravcom na prepravu.

15.7Ak odosielateľ odovzdáva na prepravu nebezpečnú zásielku, je povinný upozorniť dopravcu na presnú povahu nebezpečenstva, ktoré z tejto zásielky vyplýva, prípadne mu oznámiť, aké bezpečnostné opatrenia treba urobiť. Ak toto upozornenie nie je zapísané v nákladnom liste, je povinnosťou odosielateľa alebo príjemcu preukázať iným spôsobom, že dopravca vedel o presnej povahe nebezpečenstva spojeného s prepravou zásielky.

15.8Dopravca môže nebezpečné zásielky, o nebezpečnej povahe ktorých v zmysle odseku 15.7 tohto článku nevedel, kedykoľvek a kdekoľvek zložiť, zničiť alebo zneškodniť, a to bez akejkoľvek povinnosti nahradiť škodu; okrem toho odosielateľ zodpovedá za všetky výdavky a škody vzniknuvšie odovzdaním takej zásielky na prepravu alebo jej prepravou.

15.9Ak dopravca má podľa ustanovení tohto Dohovoru povinnosť nahradiť škodu za úplnú alebo čiastočnú stratu zásielky, vypočíta sa náhrada z hodnoty zásielky v mieste a čase jej prevzatia na prepravu, a to podľa všeobecnej hodnoty tovaru rovnakej povahy a akosti. Náhrada škody však nesmie presahovať 8,33 číselných jednotiek za kilogram chýbajúcej hrubej hmotnosti.

15.10Číselná jednotka uvedená v ods. 15.9 tohto článku je Special Drawing Right (osobitné právo čerpania), ako ho definuje Medzinárodný menový fond. Hodnota uvedená v odseku 15.9 tohto článku sa prepočíta na národnú menu štátu toho súdu, ktorý rozhoduje spor, na základe hodnoty meny v deň dátumu rozsudku alebo dátumu, na ktorom sa strany dohodnú. Hodnota národnej meny v podmienkach osobitného práva čerpania toho štátu, ktorý je členom Medzinárodného menového fondu, sa vypočítava v zhode s metódou ocenenia používanou Medzinárodným menovým fondom tak, ako platí v príslušný deň pre jeho vlastné operácie a transakcie. Hodnota národnej meny v podmienkach osobitného práva čerpania toho štátu, ktorý nie je členom Medzinárodného menového fondu, sa vypočíta spôsobom, ktorý určil tento štát.

15.11Odosielateľ môže, ak zaplatí dohodnutý príplatok k prepravnému, udať v nákladnom liste cenu zásielky prevyšujúcu hranicu určenú v ods. 15.9 tohto článku a v takom prípade nahrádza udaná cena túto hranicu.

15.12Pri poškodení zásielky uhrádza dopravca sumu, o ktorú sa jej hodnota znížila; suma sa vypočítava z hodnoty zásielky určenej podľa článku 15.9 až 15.11.

15.13Náhrada škody pri poškodení zásielky nesmie však presahovať:

a)ak je poškodením znehodnotená celá zásielka, sumu, ktorá by sa vyplatila pri jej úplnej strate,
b)ak je poškodením znehodnotená len časť zásielky, sumu, ktorá by sa vyplatila pri strate znehodnotenej časti zásielky.

15.14Ak strata zásielky, jej poškodenie alebo prekročenie dodacej lehoty pri preprave, na ktorú sa vzťahuje CMR Dohovor, môže viesť podľa príslušných právnych predpisov k uplatneniu mimozmluvných nárokov, môže sa dopravca odvolať na tie ustanovenia CMR Dohovoru, ktoré vylučujú jeho zodpovednosť alebo ktoré určujú alebo obmedzujú rozsah náhrady škody.


Oddiel IV – Záverečné ustanovenia

Článok 16 – Reklamačné konanie

16.1Reklamačné lehoty a premlčacie doby na uplatňovanie nárokov odosielateľa alebo príjemcu vyplývajúce z prepravnej zmluvy s dopravcom sú uvedené pre vnútroštátnu cestnú nákladnú dopravu vykonávanú v Slovenskej republike v Obchodnom zákonníku. Pre medzinárodnú cestnú prepravu platia reklamačné lehoty a premlčacie doby uvedené v CMR Dohovore.

16.2Oprávnený (prepravca alebo zasielateľ) musí reklamovať u dopravcu všetky práva vyplývajúce z prepravy písomne.

16.3Vrátenie zaplatenej sumy za prepravu je oprávnený (prepravca alebo zasielateľ) žiadať len ak ju preukázateľne dopravcovi uhradil.

16.4Sťažnosti a reklamácie na plnenie záväzkov z prepravného poriadku a ich vybavovanie dopravcom podľa reklamačného poriadku preskúmava Slovenská obchodná inšpekcia.

Článok 17 – Zverejnenie prepravného poriadku cestnej nákladnej dopravy a jeho platnosť


17.1Podľa zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave dopravca zverejnil tento prepravný poriadok na svojom webovom sídle (www.feuerkraft.sk) a je k dispozícií aj v sídle dopravcu.

17.2Tento prepravný poriadok je platný od 01.08.2019.

17.3Podľa zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave zverejnený prepravný poriadok je súčasťou návrhu dopravcu na uzavretie prepravnej zmluvy a po jej uzatvorení je jeho obsah súčasťou zmluvných práv a povinností účastníkov zmluvy.

17.4Objednávateľ prepravy (prepravca) je pred podpísaním zmluvy o preprave vecí resp. nákladu povinný sa s týmto prepravným poriadkom oboznámiť.


Článok 18 – Zmeny v prepravnom poriadku cestnej nákladnej dopravy

18.1Všetky zmeny a doplnky prepravného poriadku sú platné dňom ich zverejnenia a sprístupnenia na webovom sídle dopravcu.

18.2Ak bude prepravný poriadok podstatne zmenený alebo podstatne doplnený, dopravca zabezpečí jeho zverejnenie a sprístupnenie v úplnom znení.


V Oslanoch, dňa 1.8.2019

Meno a priezvisko, funkcia:
Ing. Dietmar Limberger, prokurista …………………………………………………….
podpis