Všeobecné obchodné podmienky
internetového obchodu
spoločnosti

 

GLOCK Forst Slowakei, s. r. o.  
so sídlom Oslany 1015, 972 47 Oslany
IČO: 47 543 060

 

OBSAH

Všeobecné obchodné podmienky

internetového obchodu

Článok 1 – Všeobecné ustanovenia……………………………………………………………………………………………. 2

Článok 2 – Informácie o tovare a cenách……………………………………………………………………………………. 3

Článok 3 – Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy……………………………………………………………………… 3

Článok 4 – Platobné podmienky a dodanie tovaru………………………………………………………………………. 4

Článok 5 – Odstúpenie od zmluvy – spotrebiteľ………………………………………………………………………….. 6

Článok 6 – Odstúpenie od zmluvy – Predávajúci………………………………………………………………………… 8

Článok 7 – Práva z vadného plnenia – Reklamácie……………………………………………………………………… 8

Článok 8 – Doručovanie…………………………………………………………………………………………………………… 8

Článok 9 – Mimosúdne riešenie sporov……………………………………………………………………………………… 8

Článok 10 – Záverečné ustanovenia………………………………………………………………………………………….. 9

GLOCK Forst Slowakei, s. r. o.  so sídlom Oslany 1015, 972 47  Oslany,

podľa §§ 619 až 627 Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa  

 

vydáva

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

INTERNETOVÉHO OBCHODU

 

 

 

Článok 1 – Všeobecné ustanovenia

 

 • Tieto Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu (ďalej skrátene aj „obchodné podmienky“) sú vydané predávajúcim:
 • spoločnosťou GLOCK Forst Slowakei s.r.o.
 • so sídlom v Oslany 1015, 972 47 Oslany
 • IČO: 47 543 060
 • DIČ: 2024002926
 • zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, vložka číslo: 32035/R
 • kontaktné údaje: e-mail: objednavky@glockforst.sk, telefón: 0910 177 077, web: feuerkraft.sk
 • číslo účtu pre bezhotovostné platby: IBAN: SK2911000000002929907874, BIC: TATRSKBX
 • prevádzka pre osobné prevzatie tovaru a prijímanie reklamácií: logistické centrum spoločnosti cargo-partner SR: Kopčianska 92, 852 03 Bratislava (spolu s reklamovaným tovarom a dokladom o kúpe tovaru),

(ďalej len ako „predávajúci“).

 

 • Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho ako spotrebiteľa, zákazníka, resp. objednávateľa (kupujúci, zákazník, spotrebiteľ a objednávateľ ďalej spolu označovaní len ako „kupujúci“), pokiaľ kupujúci s predávajúcim uzatvára kúpnu zmluvu prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupného na internetovej adrese feuerkraft.sk (ďalej len ako „internetový obchod“), pričom na účely týchto obchodných podmienok sa za spotrebiteľa považuje fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania či povolania.
 • Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odchýlne dojednanie v kúpnej zmluve má prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.
 • Prevzatím tovaru kupujúci súhlasí s týmito obchodnými podmienkami a potvrdzuje, že bol s ich obsahom oboznámený.

 

 

Článok 2 – Informácie o tovare a cenách

 

 • Informácie o tovare, vrátane uvedenia ceny jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností sú uvedené pri jednotlivých tovaroch v katalógu internetového obchodu. Ceny tovaru sú uvedené v mene EUR. Ceny uvedené pri tovare sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty. Daň z pridanej hodnoty sa riadi platnou daňovou právnou úpravou. Predávajúci si vyhradzuje právo aktualizovať ceny ponúkaných produktov podľa aktuálnych cien výrobcov, či distribútorov tohto tovaru, ako aj v súvislosti so zmenou kurzu meny EUR voči USD, alebo iným relevantným menám. Tieto zostávajú v platnosti až do momentu vydania nového cenníka zobrazeného v internetovom obchode. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom obchode. Toto ustanovenie nevylučuje dojednanie kúpnej zmluvy za individuálne dohodnutých podmienok. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak
 • Zobrazenie akéhokoľvek tovaru vo zverejnenom katalógu internetového obchodu je čisto informatívneho charakteru a predávajúceho nezaväzuje uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohoto tovaru.
 • V internetovom obchode sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru priamo pri objednávaní tovaru, pričom výška týchto nákladov sa odvíja od množstva objednaného tovaru a miesta dodania v rámci územia Slovenskej republiky. Predávajúci nedoručuje do zahraničia.
 • Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nie je možné navzájom kombinovať, ak sa nedohodne predávajúci s kupujúcim inak.

Článok 3 – Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

 

 • Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory), hradí kupujúci sám. Použitie internetového obchodu nevyžaduje žiadne zvýšené či skryté náklady odlišné od základnej sadzby internetového poskytovateľa kupujúceho.
 • Kupujúci vykonáva objednávku vyplnením objednávkového formulára bez registrácie.
 • Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar (prostredníctvom nákupného košíka), počet kusov tovaru, spôsob platby a doručenia.
 • Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo OBJEDNAŤ S POVINNOSŤOU PLATBY.
 • Údaje uvedené kupujúcim v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami.
 • Bezodkladne po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Toto potvrdenie je automatické a nepovažuje sa za uzavretie zmluvy. Predávajúci po overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného tovaru pristúpi k POTVRDENIU PRIJATEJ OBJEDNÁVKY. Prílohou potvrdenia je odkaz na aktuálne obchodné podmienky predávajúceho. Kúpna zmluva sa považuje za uzatvorenú a záväznú pre obe zmluvné strany až po potvrdení prijatia objednávky predávajúcim. Potvrdenie o prijatí objednávky je doručené na emailovú adresu kupujúceho.
 • V prípade, že predávajúci nemôže splniť niektorú z požiadaviek kupujúceho uvedenú v objednávke, zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením kupujúceho o prijatí tejto ponuky predávajúcemu na jeho emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach.
 • Všetky objednávky označené predávajúcim ako prijaté sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku len pokým nie je kupujúcemu doručené POTVRDENIE PRIJATEJ OBJEDNÁVKY predávajúcim. Kupujúci môže zrušiť objednávku len elektronickou správou na email predávajúceho, uvedený v týchto obchodných podmienkach.
 • V prípade, že došlo ku zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto celkom zjavne chybnú cenu ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané automatické potvrdenie o obdržaní objednávky podľa týchto obchodných podmienok. Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí kupujúcim na emailovú adresu predávajúceho

 

Článok 4 – Platobné podmienky a dodanie tovaru

 

 • Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci zaplatiť nasledujúcimi spôsobmi:
 • bezhotovostne, prevodom na bankový účet predávajúceho IBAN SK2911000000002929907874 BIC: TATRSKBX vedený v Tatrabanka a.s.
 • na dobierku v hotovosti alebo platobnou kartou (ak doručovateľ taký spôsob platby za dobierku umožňuje).
 • Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu náklady spojené s balením a dodaním tovaru v zmluvnej výške. Ak nie je ďalej uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklad spojený s dodaním tovaru.
 • V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 7 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.
 • V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na bankový účet predávajúceho.
 • Predávajúci nepožaduje od kupujúceho vopred žiadnu zálohu či inú obdobnú platbu. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovaru nie je zálohou.
 • Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu pokladničný doklad (faktúru). Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online, v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.
 • Tovar je kupujúcemu na adresu určenú kupujúcim v objednávke.
 • Náklady na dodanie tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho, resp. v potvrdení objednávky predávajúcim. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštnej požiadavky kupujúceho, znáša kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
 • Dodávky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 5-14 pracovných dní od zaplatenia kúpnej ceny; pri doručovaní na dobierku do 5-14 pracovných dní od POTVRDENIA PRIJATEJ OBJEDNÁVKY. Vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, a to po dohovore s kupujúcim. Predávajúci dodá kupujúcemu tovar po prvé dvere adresy uvedenej v objednávke. Prvými dverami sa rozumejú vchodové dvere do bytového domu, rodinného domu, recepciu v kancelárskej budove a pod. Predávajúci nie je povinný dodať tovar kupujúcemu k dverám jeho bytu.
 • Aktuálna ponuka možností a ceny dopravy, vrátane špeciálnych ponúk je zverejnená na stránke internetového obchodu priamo pri objednávaní tovaru. Z dodacej lehoty sú vyňaté dni pracovného pokoja a štátne sviatky, o trvanie ktorých sa dodacia lehota príslušne predĺži. Dohodnutá dodacia lehota platí, ak nenastanú nepredvídané alebo od vôle strán nezávislé okolnosti, t.j. okolnosti vylučujúce zodpovednosť, ako napríklad všetky prípady vyššej moci, ktoré znemožnia jej dodržanie. K týmto okolnostiam patria tiež ozbrojené konflikty, úradné zásahy a zákazy, zdržanie spôsobené pri preprave alebo colnom odbavení, škody spôsobené počas prepravy, a to len v prípade mimoriadnych okolností. Tieto vymenované okolnosti oprávňujú predávajúceho predĺžiť dodaciu lehotu. O týchto okolnostiach je predávajúci povinný kupujúceho bezodkladne informovať

 

 • Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný zaplatiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
 • Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek vád toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu nasvedčujúceho neoprávnenému vniknutiu do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.
 • Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad (faktúra). Pri bezhotovostnej platbe kupujúceho pred doručením tovaru odošle predávajúci daňový doklad na emailovú adresu kupujúceho po pripísaní kúpnej ceny vrátane nákladov na dopravu na účet predávajúceho. Pri platbe v hotovosti na dobierku pri prevzatí tovaru je daňový doklad (faktúra) priložený k dodávanému tovaru.
 • Kupujúci nadobúda vlastnícke právo ku tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodnú stratu, poškodenie či zničenie tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.

Článok 5 – Odstúpenie od zmluvy – spotrebiteľ

 

Ustanovenia v článku 5 obchodných podmienok výslovne neplatia pre právnické osoby a pre fyzické osoby–podnikateľov, ako ani pre fyzické osoby–nepodnikateľov nespĺňajúcich zákonné vymedzenie

 

 • Spotrebiteľ je oprávnený v súlade s ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z.z. (Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ďalej len „zákon č. 102/2014 Z.z.“) bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy uzatvorenej v internetovom obchode predávajúceho do 14 pracovných dní:
 • odo dňa prevzatia tovaru, prípadne
 • odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, prípadne
 • odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy pravidelná opakovaná dodávka tovaru.

Vyššie uvedené platí aj v prípade prevzatia tovaru osobou určenou spotrebiteľom. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

 

 • Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru. Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
 • Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípadoch uvedených v § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z., pričom poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy (dostupné online na adrese https://www.feuerkraft.sk/prava-spotrebitela-na-odstupenie-od-zmluvy/) tvorí samostatnú prílohu týchto obchodných podmienok.
 • Pre dodržanie lehoty pre odstúpenie od zmluvy musí spotrebiteľ odoslať prehlásenie o odstúpení v lehote pre odstúpenie od zmluvy podľa ods. 5.1 týchto obchodných podmienok. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty.
 • Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže spotrebiteľ využiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy uzatvorenej v internetovom obchode (dostupný online na adrese https://www.feuerkraft.sk/odstupenie-od-zmluvy/)poskytovaný predávajúcim. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle spotrebiteľ na emailovú alebo doručovaciu adresu predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci potvrdí spotrebiteľovi bezodkladne prijatie formulára na mailovú adresu, ktorú spotrebiteľ uviedol na objednávkovom formulári, či na formulári na odstúpenie od zmluvy.
 • Spotrebiteľ, ktorý odstúpil od zmluvy, je povinný vrátiť predávajúcemu tovar do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Spotrebiteľ znáša náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to i v tom prípade, ak tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovnou cestou.
 • Ak odstúpi spotrebiteľ od zmluvy, vráti mu predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho prijal, a to rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti spotrebiteľovi prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým spotrebiteľ súhlasí a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady.
 • Ak spotrebiteľ zvolil iný než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci spotrebiteľovi náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.
 • Ak odstúpi spotrebiteľ od kúpnej zmluvy, nie je predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky spotrebiteľovi skôr, než mu spotrebiteľ tovar odovzdá.
 • Tovar musí vrátiť spotrebiteľ predávajúcemu nepoškodený, neopotrebený a neznečistený a ak je to možné, v pôvodnom obale. Nárok na náhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku spotrebiteľa na vrátenie kúpnej ceny.

 

 

Článok 6 – Odstúpenie od zmluvy – Predávajúci

 

 • Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru. Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvom emailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti v lehote 14 dní od oznámení o odstúpenie od kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, poprípade spôsobom určeným kupujúcim.
 • Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak si kupujúci zvolil bezhotovostnú platbu vopred a do 7 dní od uzatvorenia zmluvy (od potvrdenia prijatia objednávky) nebola na účet predávajúceho pripísaná kúpna cena, ktorú kupujúci potvrdil svojou objednávkou v internetovom obchode. O odstúpení od zmluvy predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvom emailovej adresy uvedenej v objednávke.

Článok 7 – Práva z vadného plnenia – Reklamácie

 

 • Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady tovaru upravuje Reklamačný poriadku zverejnený na stránke internetového obchodu pod https://www.feuerkraft.sk/reklamacny-poriadok/ .
 • Kupujúci je oprávnený uplatniť svoje práva z vadného plnenia prostredníctvom Reklamačného protokolu, zverejneného na stránke internetového obchodu pod https://www.feuerkraft.sk/reklamacny-protokol/
 • Bez ohľadu na ostatné ustanovenia predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty vzniknuté akýmkoľvek spôsobom.

Článok 8 – Doručovanie

 

 • Zmluvné strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty.
 • Kupujúci doručuje predávajúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci doručuje kupujúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v objednávke.

 

Článok 9 – Mimosúdne riešenie sporov

 

 • Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho (mimosúdneho) riešenia sporu u subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Týmto nie je dotknutá možnosť spotrebiteľa obrátiť sa na súd.
 • K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporou z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: Prievozská 32, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor medzinárodných vzťahov a alternatívneho riešenia sporov, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo @soi.sk. Internetová adresa: https://www.soi.sk/. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.
 • Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislave, internetová adresa: http://esc-sr.sk/ je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).
 • Predávajúci je oprávnený k predaji tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný Okresný úrad odbor živnostenského podnikania. Slovenská obchodní inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení nehorších predpisov.

 

Článok 10 – Záverečné ustanovenia

 

 • Na rozhodovanie všetkých sporov zo zmluvného vzťahu vyplývajúceho z objednávok prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho, vrátane sporov o existenciu alebo neexistenciu kúpnej zmluvy, je výlučne oprávnený miestne a vecne príslušný súd SR. Zmluvný vzťah podlieha slovenskému právu.
 • Ak vzťah založený kúpnou zmluvou v internetovom obchode predávajúceho obsahuje medzinárodný prvok, strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov.
 • Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovení zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení nehorších predpisov.
 • Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, prináleží predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.
 • Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom.
 • Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná.
 • Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

 

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.8.2019

 

Meno a priezvisko, funkcia:    

Ing. Dietmar Limberger, prokurista                   …………………………………………………….

 

 

Príloha č. 1           Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy pri predaji tovaru na diaľku (https://www.feuerkraft.sk/prava-spotrebitela-na-odstupenie-od-zmluvy/)

Príloha č. 2           Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy pri predaji tovaru na diaľku (odkaz na stiahnutie) (https://www.feuerkraft.sk/odstupenie-od-zmluvy/)