Príloha č. 1 k Reklamačnému poriadku internetového obchodu
Reklamačný protokol

spoločnosti

GLOCK Forst Slowakei, s. r. o.  
so sídlom Oslany 1015, 972 47 Oslany
IČO: 47 543 060

Kupujúci

Meno a priezvisko:

 

Adresa:

 

Telefón:

 

E-mail:

 

 

 

 

Reklamovaný tovar

P. č.

Názov tovaru

Množstvo

Číslo faktúry

Popis poškodenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poškodený tovar je*:

 

na sklade

 

u kupujúceho

 

iné:

 

       * hodiace sa zaškrtnite!

 

Žiadam o obhliadku u kupujúceho:**

ÁNO – NIE

Výjazd opodstatnený***:

ÁNO – NIE

         ** nehodiace sa preškrtnúť!

         ***Vyplní predávajúci! nehodiace sa preškrtnúť!

 

Prílohy:

Kópie faktúr/dodacích listov***

ÁNO – NIE

Zo dňa:

 

 

Kópie potvrdenia o zaplatení***

ÁNO – NIE

Zo dňa:

 

 

Fotodokumentácia***

ÁNO – NIE

Zo dňa:

 

        

 

Reklamáciu spracoval:

 

Dátum:

 

Podpis:

 

 

Návrh na riešenie reklamácie (vyplní predávajúci):

 

 

 

 

Návrh na riešenie SCHVÁLIL:

Zamestnanec predávajúceho:

 

Dátum:

 

Podpis:

 

 

Reklamácia zapísaná do Evidencie reklamácií pod č.

 

Dňa:

 

Spôsob vybavenia reklamácie:

 

Dňa:

 

Dôvod: